Pentru a ne contacta prin e-mail, vă rugăm completați formularul de mai jos:

Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna
header

Anunţuri

Cărți de identitate eliberate

12 decembrie 2016

Cărți de identitate eliberate

Cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 11.12.2016 serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Covasna (Baraolt, Covasna, Ghelinţa, Întorsura Buzăului, Ojdula, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc) au eliberat în data de 10-11.12.2016 un număr de 114 acte de identitate.


Alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 11.12.2016

29 noiembrie 2016

Pentru exercitarea dreptului de vot, cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 11.12.2016, facem apel către toţi cetăţenii judeţului pentru a-şi verifica termenul de valabilitate al actelor de identitate deţinute, iar în situaţia deţinerii unui act de identitate cu termen de valabilitate expirat sau care urmează să expire până la data alegerilor, să se prezinte la sediile Servicilor Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor de la locul de domiciliu sau de reşedinţă, în vederea punerii în legalitate cu un nou act de identitate.

La nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Covasna (Baraolt, Covasna, Ghelinţa, Întorsura Buzăului, Ojdula, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc) programul de lucru cu publicul va fi prelungit astfel:

08:00-16:00 în data de 10.12.2016

08:00-20:00 în ziua de 11.12.2016

Sunt vizate acele persoane care nu deţin acte de identitate, ori sunt titulari ai unor acte de identitate cu termen de valabilitate expirat. Soluţionarea cazurilor particulare ale solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile necesare eliberării cărţii de identitate, se va face prin eliberarea unor cărţi de identitate provizorii.


Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie

16 septembrie 2016

Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna

Organizează concurs la sediul său, din mun. Sfântu Gheorghe, Str. Kós Károly nr. 21-23, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de referent clasa III-a, gradul profesional superior, concursul constând din 2 probe:

proba scrisă, care va avea loc la data de 17 octombrie 2016, ora 09.00 şi interviul, la data de 19 octombrie 2016, ora 09,00.

Condiţii specifice de ocupare:

 • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minin 9 ani;
 • scris citeţ şi estetic.

Pentru a participa la concurs, pe lângă condiţiile specifice enunţate mai sus, candidaţii trebuie să îndeplinescă şi condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, după cum urmează:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 06 octombrie 2016, ora 16,00, la secretarul comisiei de concurs la Compartimentul secretariat, financiar, resurse umane şi administrativ din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna şi trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

 • formularul de înscriere (anexa nr. 3);
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, modificată şi completată;
 4. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, modificată şi completată;
 5. Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H. G. nr. 64/2011;
 6. Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Cărți de identitate eliberate

6 iunie 2016

Cu ocazia alegerilor locale din data de 05.06.2016 serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Covasna (Baraolt, Covasna, Ghelinţa, Întorsura Buzăului, Ojdula, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc) au eliberat în data de 04-05.06.2016 un număr de 130 de acte de identitate.


Alegerile locale din data de 05.06.2016

5 iunie 2016

Pentru exercitarea dreptului de vot, cu ocazia alegerilor locale din data de 05.06.2016, facem apel către toţi cetăţenii judeţului pentru a-şi verifica termenul de valabilitate al actelor de identitate deţinute, iar în situaţia deţinerii unui act de identitate cu termen de valabilitate expirat sau care urmează să expire până la data alegerilor, să se prezinte la sediile Servicilor Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor de la locul de domiciliu sau de reşedinţă, în vederea punerii în legalitate cu un nou act de identitate.

La nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Covasna (Baraolt, Covasna, Ghelinţa, Întorsura Buzăului, Ojdula, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc) programul de lucru cu publicul va fi prelungit astfel:

08:00-16:00 în data de 04.06.2016

08:00-20:00 în ziua de 05.06.2016

Sunt vizate acele persoane care nu deţin acte de identitate, ori sunt titulari ai unor acte de identitate cu termen de valabilitate expirat. Soluţionarea cazurilor particulare ale solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile necesare eliberării cărţii de identitate, se va face prin eliberarea unor cărţi de identitate provizorii.


În atenţia cetaţenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate in termenele prevazute

27 aprilie 2016

Facem un apel către toţi cetăţenii judeţului pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, în vederea evitării situaţiilor neplăcute în care pot constata ca, atunci când au nevoie, nu mai au actul de identitate valabil.

În contextul proceselor electorale care urmează să aibă loc în anul 2016 adresăm rugămintea către aceste persoane de a se prezenta la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor la care sunt arondaţi, pentru a solicita intrarea în legalitate.


Cărți de identitate eliberate

17 noiembrie 2014

Cu ocazia alegerilor pentru președintele României din data de 16.11.2014 serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Covasna (Baraolt, Covasna, Ghelinţa, Întorsura Buzăului, Ojdula, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc) au eliberat în data de 15-16.11.2014 un număr de 219 de acte de identitate din care 212 cărți de identitate și 7 cărți de identitate provizorii.


Alegerile pentru Președintele României din data de 16.11.2014

12 noiembrie 2014

Pentru exercitarea dreptului de vot, cu ocazia alegerilor pentru președintele României din data de 16.11.2014, facem apel către toţi cetăţenii judeţului pentru a-şi verifica termenul de valabilitate al actelor de identitate deţinute, iar în situaţia deţinerii unui act de identitate cu termen de valabilitate expirat sau care urmează să expire până la data alegerilor, să se prezinte la sediile Servicilor Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor de la locul de domiciliu sau de reşedinţă, în vederea punerii în legalitate cu un nou act de identitate.

La nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Covasna (Baraolt, Covasna, Ghelinţa, Întorsura Buzăului, Ojdula, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc) programul de lucru cu publicul va fi prelungit astfel:

08:00-16:00 în data de 15.11.2014

08:00-20:00 în ziua de 16.11.2014

Sunt vizate acele persoane care nu deţin acte de identitate, ori sunt titulari ai unor acte de identitate cu termen de valabilitate expirat. Soluţionarea cazurilor particulare ale solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile necesare eliberării cărţii de identitate, se va face prin eliberarea unor cărţi de identitate provizorii.


Cărți de identitate eliberate

3 noiembrie 2014

Cu ocazia alegerilor pentru președintele României din data de 02.11.2014 serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Covasna (Baraolt, Covasna, Ghelinţa, Întorsura Buzăului, Ojdula, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc) au eliberat în data de 01-02.11.2014 un număr de 249 de acte de identitate din care 240 cărți de identitate și 9 cărți de identitate provizorii.


Alegerile pentru Președintele României din data de 02.11.2014

27 octombrie 2014

Pentru exercitarea dreptului de vot, cu ocazia alegerilor pentru președintele României din data de 02.11.2014, facem apel către toţi cetăţenii judeţului pentru a-şi verifica termenul de valabilitate al actelor de identitate deţinute, iar în situaţia deţinerii unui act de identitate cu termen de valabilitate expirat sau care urmează să expire până la data alegerilor, să se prezinte la sediile Servicilor Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor de la locul de domiciliu sau de reşedinţă, în vederea punerii în legalitate cu un nou act de identitate.

La nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Covasna (Baraolt, Covasna, Ghelinţa, Întorsura Buzăului, Ojdula, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc) programul de lucru cu publicul va fi prelungit astfel:

08:00-16:00 în data de 01.11.2014

08:00-20:00 în ziua de 02.11.2014

Sunt vizate acele persoane care nu deţin acte de identitate, ori sunt titulari ai unor acte de identitate cu termen de valabilitate expirat. Soluţionarea cazurilor particulare ale solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile necesare eliberării cărţii de identitate, se va face prin eliberarea unor cărţi de identitate provizorii.